پروژه چمن مصنوعی فضای شهری | یزد

چمن مصنوعی فضای شهری

اجرای چمن مصنوعی فضای شهری مدل خُرّم ۱۵۰۰ متر مربع دو میدان اصلی شهر بافق یزد کار فرما شهرداری بافق