پروژه اجرای چمن مصنوعی برای زمین بازی در اوشان

چمن مصنوعی برای زمین بازی

۱۵۰ متر چمن شقایق ۲۲
یک روزه اجرا شد
اجرت نصب با چسب و خط کشی مترمربعی ۴۵۰۰۰ تومان
اجرا شده در اوشان