پروژه اجرایی چمن مصنوعی برای مدرسه نور المهدی تهران

چمن مصنوعی برای مدرسه

مدرسه نورالمهدی
متراژ ۲۱۷ متر مربع
چمن مدل جوت
اجرا با چسب دو جزئی
اجرا در یک روز